Klachten procedure – Submit a Complaint – Huisartsenpraktijk Bos en Lommer – Amsterdam

Klachten procedure – Submit a Complaint

(english below)

Wij doen onze best u zo goed mogelijk te helpen. Helaas komt het soms voor dat er dingen verlopen op een manier die u anders zou willen zien.

Wij stellen het op prijs als u deze informatie met ons wilt delen. Op deze manier kunnen wij zien of wij onze organisatie of werkwijze moeten aanpassen.

U kunt uw klacht of uw suggestie bij ons indienen met een klachten- en suggestieformulier. U kunt dit formulier inleveren bij de balie of mailen naar info@hpbl.nl

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg, SKGE . De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Submit a complaint

We do our utmost to help you in the best possible way. Unfortunately, sometimes things happen in a way that you do not agree with. 

We appreciate it if you would share this information with us. In this way we can see whether we need to adjust our working method or organization.

You can submit your complaint or suggestion to us with a complaint and suggestion form. You can hand in this form at the counter, or email it to info@hpbl.nl.

If this is difficult for you or if you are unable to find a solution with us, you can discuss your complaint with an independent and impartial complaints officer from the Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) (the Foundation for Complaints and Disputes Primary Care). The complaints officer will work with you to find a solution to your complaint or problem. The complaints officer can try to mediate the situation. The complaints officer does not choose a party and therefore has no judgment. Everything you tell the complaints officer is confidential. You can use the complaint form on the SKGE website. The complaints officer can be reached on telephone number 088 0229190.

If you are unable to find a solution with your general practitioner and the mediation by the complaints officer, you can request a ruling on your complaint from the GP care disputes body. This independent committee consists of a chairman (lawyer) and members on behalf of the patients and members on behalf of the GPs. The committee is assisted by an official secretary who is also a lawyer.

The opinion of the disputes body is binding. More information can be found in the folder in the waiting room and at www.skge.nl.