Privacy- en cookieverklaring – Huisartsenpraktijk Bos en Lommer – Amsterdam

Privacy- en cookieverklaring

(English below)

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uwrechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

De huisartspraktijk

In onze huisartspraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  • voor zorgverlening;

  • voor doelmatig beheer en beleid;

  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door
  uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

 • Alle medewerkers binnen onze praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw
  persoonsgegevens.

 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

U heeft de volgende rechten

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt
  geschaad).

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden
  gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond
  van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan een van onze medewerkers. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsen Praktijk Bos en Lommer is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsen Praktijk Bos en Lommer hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de behandelend arts).

Uitwisseling gegevens

Huisartsen Praktijk Bos en Lommer wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe arts/zorgverlener kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe arts/zorgverlener op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude arts/zorgverlener het dossier overdraagt aan uw nieuwe arts/zorgverlener. De oude arts/zorgverlener doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude arts/zorgverlener heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe arts/zorgverlener.

Uw medisch dossier wordt dan door uw arts/zorgverlener persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe arts/zorgverlener worden overgedragen. Beide artsen/zorgverleners moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw arts/zorgverlener hierover graag met u in gesprek.

Privacy Statement

The GDPR is the new law for the protection of privacy and personal data. Under this law, an organization that works with personal data has certain obligations and the person whose data it has has certain rights. In addition to this general law, specific rules apply to privacy in healthcare. These rules are stated, among other things, in the Medical Treatment Contracts Act (WGBO). These privacy regulations are intended to inform you about your rights and our obligations under the GDPR and the WGBO.

The general practice

In our general practice, various personal data about you can be processed. This is necessary in order to be able to treat you properly and necessary for the financial handling of the treatment. In addition, processing may be necessary, for example, to combat serious health risks or to comply with a legal obligation (for example, the mandatory reporting of an infectious disease under the Public Health Act). Practice fulfills the resulting obligations as follows:

 • Your data is collected for specific purposes:
  • for care provision;
  • for efficient management and policy;
  • to support scientific research, education and information.
 • In principle, no processing takes place for other purposes.
 • You will be informed that your personal data is being processed. This can be done by your healthcare provider, but also via a folder or via our website.
 • All employees within our practice are committed to keeping your confidential personal data.
 • Your personal data is well protected against unauthorized access.
 • Your personal data will not be stored longer than is necessary for proper care provision.

For medical data, this retention period is in principle 15 years (from the last treatment), unless longer storage is necessary, for example for the health of yourself or your children. This is at the discretion of the practitioner.

You have the following rights:

 • The right to know whether and which of your personal data is processed.
 • The right to inspect and copy that data (insofar as this does not compromise the privacy of another impaired).
 • The right to correction, addition or deletion of data if necessary.
 • The right to request (partial) destruction of your medical data. This can only be met if the retention of the data is not of significant importance to another and the data is based on that of a statutory regulation must not be preserved.
 • The right to add a personal statement (of a medical nature) to your file.
 • The right to object to the processing of your data in certain cases.

If you want to exercise your rights, you can make this known orally or by means of an application form to one of our employees. Your interests may also be represented by a representative (such as a written proxy, or your trustee or mentor).

You must take into account that medical data is, in principle, stored for a maximum of fifteen years. You can help us look up your file and protect your privacy by completing the form as completely as possible. We will treat the data you have entered as strictly confidential. Huisartsen Praktijk Bos en Lommer is not liable for errors in postal delivery. If you prefer to collect the file personally, or by an authorized representative, you can indicate this on the form.

Please state the details of the person about whom the medical file is concerned. The Medical Agreement Act (WBGO) regards the patient as an adult from the age of 16. Young people from the age of 16 who want to view / copy their medical file must submit the application themselves. If the patient is no longer alive, the provision of the medical data is permitted if it can be assumed that the deceased would not have objected to this or whether there are compelling interests to
to break the healthcare provider’s obligation to remain silent. This decision rests with the healthcare provider.

Provision of your personal data to third parties

The employees of Huisartsen Praktijk Bos en Lommer have an obligation to treat your personal data confidentially. This means, for example, that the healthcare provider needs your explicit permission to provide your personal data. However, there are some exceptions to this rule. On the basis of a statutory regulation, the healthcare provider’s obligation to remain silent can be broken, but also when there is a fear of a serious danger to your health or that of a third party. In addition, recorded data can, if necessary, be exchanged orally, in writing or digitally with other care providers (for example, the pharmacist who processes a prescription and is thus provided with data by the treating physician).

Exchange of data

After you have given specific permission, Huisartsen Praktijk Bos en Lommer exchanges relevant medical data safely and reliably with the GP service (HAP) via the Landelijk Schakelpunt. If you have been to the HAP in the evening or during the weekend, it will in turn share a observation message with the general practitioner. This way, the GP knows exactly with which complaints you have been at the HAP and what has been done as a result.

Medication data can also be shared with your pharmacy and your attending medical specialists. This concerns the medication that your GP has prescribed for you, but also any intolerances, contraindications and allergies (ICA data). Other prescribers and providers of medication can take this into account. In this way, we as a GP practice contribute to medication safety.

Transfer of your file

If you choose a new doctor / health care provider, it is important that your new doctor / health care professional is aware of your medical history. Your medical history is in your patient record. It is common for your old doctor / health care provider to transfer the file to your new doctor / health care provider. The old doctor / care provider will do this as soon as possible, in any case within a month, after you have asked your old doctor / care provider to transfer the file to your new doctor / care provider.

Your medical file will then be transferred personally or by registered mail by your doctor / care provider. You cannot get the original file. However, you are always entitled to inspect your file and a copy of your file. The file can (if possible) also be transferred by e-mail to the new doctor / healthcare provider. Both doctors / care providers must ensure that their computer and internet connections are sufficiently secured.

Question or complaint

Do you have a question or a complaint? For example, with whom we share data or how we handle your medical data? Then your doctor / healthcare provider will be happy to discuss this with you.